glass

2.25" LINEN GLASS
2.25" LINEN GLASS

2.25" LINEN GLASS

2819

Dimensions: 4.75 H x 5.5 W

  • Finish: Linen
  • Shipped Via: Parcel Carton Weight 1.1lb