glass

2.25" OPAL TULIP
2.25" OPAL TULIP

2.25" OPAL TULIP

2520

Dimensions: 5 H x 5 W

  • Finish: Opal
  • Shipped Via: Parcel Carton Weight 0.6lb